Rebecca Sarah Harrington

b. 27 January 1864, d. 18 November 1877
  • Last Edited: 9 Nov 2008