Sarah (?)

  • Last Edited: 13 Jan 2013

Family: Victor Komisar b. circa 1874