Sarah (?)

  • Last Edited: 5 Jan 2010

Family: Samuel Wilson b. circa 1801