Sarah (?)

b. circa 1828
  • Last Edited: 3 Sep 2008

Family: Samuel Garrison Teague b. 30 January 1822