Thomas Mercer Wilson (1887-1969), Oakview Cemetery, Mitchell County, Georgia