Thomas Devereaux Cobbs Jr (1885-1954), Odd Fellows Cemetery, San Antonio