Thomas Devereaux Cobbs (1851-1934), Odd Fellows Cemetery, San Antonio